Elvish Yadav won The Bigg Boss OTT 2

280 million vot in 15 minust